Wij ontvangen u met heel veel plezier in onze praktijk. Om het voor iedereen plezierig te houden, hanteren wij een aantal voorschriften.

Ontvangstruimte
Wanneer u een afspraak heeft in onze praktijk, kunt u voorafgaand aan uw afspraak plaatsnemen in onze ontvangstruimte, aan het begin van de gang. De collega met wie u een afspraak heeft zal u daar komen ophalen. Terwijl u wacht kunt u een gratis kopje koffie of thee nemen. Wij verzoeken u om u even te melden bij de fysiotherapiebalie indien u tien minuten na het tijdstip dat uw afspraak gepland staat nog niet bent opgehaald.

Verzekering
Fysiotherapiebehandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Hoeveel dat er zijn verschilt per verzekering. Wij raden u aan voorafgaand aan u eerste afspraak te controleren hoe u verzekerd bent en voor hoeveel behandelingen, zodat u vervelende verrassingen op verzekeringsvlak uitsluit.

Annuleren afspraak
Het kan voorkomen dat u een afspraak moet annuleren. Wij verwachten van u dat u dat minimaal 24 uur van tevoren doet, telefonisch (020-7557141) of per e-mail (fysio@zha.nl). Indien er geen baliemedewerker aanwezig is op het tijdstip dat u belt, kunt u inspreken op ons antwoordapparaat. Zodoende kunt u altijd tijdig afzeggen. Te laat geannuleerde afspraken worden bij u in rekening gebracht. Ziektekostenverzekeraars vergoeden in zulke gevallen niet.

Enquête
Wanneer u bent uitbehandeld, ontvangt u van uw fysiotherapeut een enquête met betrekking tot de behandelingen. Fysiotherapiepraktijken worden tot deze enquêtering verplicht door de ziektekostenverzekeraars en wij verzoeken u dan ook vriendelijk om de enquête in te vullen. Bij voorbaat dank.

Klachtenreglement
Wij hopen uiteraard dat het niet nodig is, maar mocht u een klacht hebben dan verzoeken wij u dat te bespreken met uw therapeut. Als u officieel een klacht wilt indienen dan vindt u in onze ontvangstruimte een folder van het KNGF met informatie.

Kluisjes
Omdat we begrijpen dat het voor u onprettig is om uw kostbaarheden achter te laten in de behandelkamer of in de kleedkamer, kunt u gebruikmaken van onze kluisjes. De kluisjes vindt u direct tegenover de kleedkamers op de gang en zijn gratis. Wanneer er onverhoopt toch iets met u spullen gebeurt, zijn wij er – hoe vervelend ook voor u – niet aansprakelijk voor.

Betalingsvoorwaarden
Fysiotherapiebehandelingen worden direct bij uw zieketekostenverzekeraar ingediend. Indien u niet aanvullend verzekerd bent, dan kan het gebeuren dat u de rekening direct thuisgestuurd krijgt. De betalingstermijn bedraagt vijftien dagen. We maken gebruik van automatisch incasso voor Fysio Fitness, Seniorenfitness en Medische Fitness. Mocht u in dat opzicht in gebreke blijven dan zijn wij genoodzaakt een beroep te doen op incassobureau Medicas. Informatie over onze tarieven vindt u hier.


Informatie over onze sportzalen
Om ervoor te zorgen dat u goed voorbereid aan onze sportlessen kunt beginnen, hebben wij een aantal adviezen, instructies, weetjes en regels voor u.

Begeleiding
Door de aanwezigheid van één van onze fysiotherapeuten, samen met onze bewegingstherapeut, kunt u rekenen op optimale begeleiding tijdens de sportlessen. Het kan voorkomen dat er een stagiaire van de opleiding Fysiotherapie of CIOS meehelpt tijdens de behandeling; echter hebben zij geen eindverantwoordelijkheid.

Apparaten
Voor uw eigen veiligheid verzoeken we u om louter de apparaten in onze zaal te betreden onder begeleiding en/of toezicht van één van onze medewerkers.

Kleedruimte
Wij hebben een dames- en een herenkleedruimte. Meestal is het er rustig en heeft iedereen voldoende ruimte. Er zijn echter ook drukkere momenten. In het geval van drukte verzoeken wij u zoveel mogelijk in te schikken en uw tassen weg te leggen voordat u de sportzaal betreedt.

Kluisjes
Op de gang, direct tegenover de kleedkamers, vindt u de kluisjes. U kunt uw (waardevolle) spullen daarin opbergen. Het sleuteltje van het kluisje houdt u tijdens de behandeling bij u. Nadat u uw spullen na de behandeling uit de locker hebt gehaald, laat u het sleuteltje weer in het slot achter. Aan het einde van de dag maken wij alle kluisjes die nog op slot zitten open.

Douche
In beide kleedkamers zijn douches aanwezig. Handdoeken echter niet, dus als u wilt douchen dient u die zelf mee te nemen. Wij verzoeken u om na het douchen de doucheruimte droog te maken met de daarvoor bestemde trekker.

Kleding
Buitenschoenen zijn verboden in onze sportzalen. Ook sportschoenen met (afgevende) zwarte zolen mogen niet de zalen in. Vanwege hygiënische redenen is sporten op blote voeten evenmin toegestaan. Wij verzoeken u makkelijk zittende (sport)kleding te dragen.

Begintijd in de zalen
De behandeling begint op het tijdstip wat in overleg met u is afgesproken. Wij verzoeken u dat tijdstip te respecteren en niet voortijdig de zalen te betreden, ook wanneer er niemand is. Wanneer u te vroeg bent kunt u het best even wachten in de kleedruimte of aan de grote rode tafel bovenaan de trap.

De zalen
Wij hebben meerdere sportzalen:

– Een revalidatiezaal voor meer persoonlijke aandacht.
– Een trainingszaal waar u op apparaten kunt trainen.
– Een sportzaal waarbij activiteiten met grote materialen, ballen en op muziek mogelijk is.

Tassen, jassen en andere persoonlijke bezittingen mogen niet mee de zaal in. Een flesje water en een handdoek zijn handige spullen om bij u te hebben wanneer u behandeld wordt in de zaal. Andere dranken- of etenswaar zijn niet toegestaan. Wanneer u tijdens uw behandeling gebruik heeft gemaakt van een apparaat, verwachten we van u dat u die direct na gebruik schoonmaakt met het daarvoor aanwezige papier en schoonmaakmiddel.

Einde van de les
De les stopt over het algemeen op het hele of halve uur. Ook de volgende groep begint graag op tijd. Na de les bent u van harte welkom op de eerste verdieping om onder het genot van een gratis kopje koffie of thee even na te praten.

Niet roken
Zowel in onze fysiotherapiepraktijk als in de rest van Ziekenhuis Amstelland, is het niet toegestaan om te roken.

Reanimeren
Wij verzoeken cliënten die niet gereanimeerd willen worden hun button of pas die deze keuze kenbaar maakt, op een zichtbare manier te dragen.


Privacyverklaring                                        

U mag verwachten dat Amstelland Fysiotherapie zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegangen/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens.

Iedere medewerker is zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van Amstelland Fysiotherapie naar beste weten en kunnen.

Contactgegevens
Amstelland Fysiotherapie

Laan van de Helende Meesters 8, locatie B28
Telefoon: 020-7557141
E-mail: fysio@zha.nl
Functionaris gegevensbescherming: B. de Zeeuw

Doel verwerking persoonsgegevens

Voor het leveren van goede (preventieve) gezondheidszorg, is het noodzakelijk dat Amstelland Fysiotherapie ervoor uw persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgegevens, verwerkt. Wanneer u bij ons een afspraak maakt geeft u hiervoor uw toestemming. Daarnaast is het uw vrije keuze en bepaalt u zelf of wij uw gegevens en onze bevindingen mogen delen met uw huisarts en/of verwijzers. Ook bepaalt u zelf of u toestemming geeft voor het gebruiken van uw gegevens ter evaluatie van de zorg.

Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van het leveren van zorg en het leveren van bijbehorende diensten en/of producten, voor het afhandelen van uw declaratie bij uw zorgverzekeraars en uw betaling, voor evaluatie, statistische analyses en kwaliteitsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en eventueel om u te informeren over relevante producten en/of diensten.

Amstelland Fysiotherapie neemt geen besluiten louter op basis van geautomatiseerde verwerkingen van uw persoonsgegevens, die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.

Welke persoonsgegevens

Voor uw consult en/of behandeling bij Amstelland Fysiotherapie is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens van u worden geregistreerd. We registreren van u verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens, geboortedatum, naam van uw arts en/of verwijzers, de naam van uw verzekeraar, type polis en polisnummer, maar ook gevoelige persoonsgegevens over uw gezondheid, lichaamsmetingen, BSN, identiteitsbewijsnummer en bankrekeningnummer.

Delen van persoonsgegevens

Behalve uw zorgverlener heeft binnen de Amstelland Fysiotherapie een beperkt aantal andere personen toegang tot (een deel van) uw persoonsgegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn andere zorgverleners in de praktijk, producenten van op maat gemaakte zolen en hulpmiddelen, eventuele waarnemers of stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een overeenkomst met een geheimhoudingsplicht.

Amstelland Fysiotherapie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan onderstaande derden indien dit nodig is voor een goede en efficiënte levering van de zorg, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming. Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens Amstelland Fysiotherapie onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerkings)overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

WGBO

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ligt aan de basis van alle zorgverlening. In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen.

Waar gaat de WGBO over?

De WGBO regelt de rechten en plichten van patiënten/cliënten die een geneeskundige behandeling krijgen. Algemene informatie hierover staat op Rijksoverheid.nl

De WGBO gaat over de relatie tussen cliënt en zorgverlener

Een belangrijk begrip in de WGBO is ‘informed consent’. Zorgverleners mogen alleen handelen als zij toestemming hebben van de cliënt. De cliënt moet begrijpen waarvoor hij toestemming geeft: hij moet goed geïnformeerd zijn.

Vanaf welk moment geldt de WGBO?

De WGBO geldt zodra er een behandelingsovereenkomst is tussen een zorgverlener en een cliënt.

In de langdurige zorg (bijvoorbeeld GGZ-instellingen, verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg) is dat moment niet altijd heel duidelijk. Een vuistregel is dat de behandelingsovereenkomst tot stand komt zodra er een intake is geweest. Ook als de cliënt op een wachtlijst komt te staan.

Welke rechten heeft de cliënt volgens de WGBO?

Volgens de WGBO hebben cliënten recht op:

  • begrijpelijke informatie over hun gezondheid
  • toestemming geven voor een behandeling en bijbehorende zorg (zoals verpleging, verzorging en nazorg)
  • inzage in het medisch dossier
  • privacy en geheimhouding van medische gegevens
  • vrije artsenkeuze
  • vertegenwoordiging bij wilsonbekwaamheid

Welke plichten heeft u als cliënt?

U moet uw zorgverlener goed, eerlijk en volledig vertellen wat uw situatie is. Met de juiste informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij betere zorg verlenen.