Privacyverklaring                                        

U mag verwachten dat Amstelland Fysiotherapie zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegangen/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens.

Iedere medewerker is zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van Amstelland Fysiotherapie naar beste weten en kunnen.

Contactgegevens
Amstelland Fysiotherapie

Laan van de Helende Meesters 8, locatie B28
Telefoon: 020-7557141
E-mail: fysio@zha.nl
Functionaris gegevensbescherming: B. de Zeeuw

Doel verwerking persoonsgegevens

Voor het leveren van goede (preventieve) gezondheidszorg, is het noodzakelijk dat Amstelland Fysiotherapie ervoor uw persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgegevens, verwerkt. Wanneer u bij ons een afspraak maakt geeft u hiervoor uw toestemming. Daarnaast is het uw vrije keuze en bepaalt u zelf of wij uw gegevens en onze bevindingen mogen delen met uw huisarts en/of verwijzers. Ook bepaalt u zelf of u toestemming geeft voor het gebruiken van uw gegevens ter evaluatie van de zorg.

Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van het leveren van zorg en het leveren van bijbehorende diensten en/of producten, voor het afhandelen van uw declaratie bij uw zorgverzekeraars en uw betaling, voor evaluatie, statistische analyses en kwaliteitsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en eventueel om u te informeren over relevante producten en/of diensten.

Amstelland Fysiotherapie neemt geen besluiten louter op basis van geautomatiseerde verwerkingen van uw persoonsgegevens, die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.

Welke persoonsgegevens

Voor uw consult en/of behandeling bij Amstelland Fysiotherapie is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens van u worden geregistreerd. We registreren van u verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens, geboortedatum, naam van uw arts en/of verwijzers, de naam van uw verzekeraar, type polis en polisnummer, maar ook gevoelige persoonsgegevens over uw gezondheid, lichaamsmetingen, BSN, identiteitsbewijsnummer en bankrekeningnummer.

Delen van persoonsgegevens

Behalve uw zorgverlener heeft binnen de Amstelland Fysiotherapie een beperkt aantal andere personen toegang tot (een deel van) uw persoonsgegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn andere zorgverleners in de praktijk, producenten van op maat gemaakte zolen en hulpmiddelen, eventuele waarnemers of stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een overeenkomst met een geheimhoudingsplicht.

Amstelland Fysiotherapie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan onderstaande derden indien dit nodig is voor een goede en efficiënte levering van de zorg, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming. Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens Amstelland Fysiotherapie onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerkings)overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

WGBO

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ligt aan de basis van alle zorgverlening. In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen.

Waar gaat de WGBO over?

De WGBO regelt de rechten en plichten van patiënten/cliënten die een geneeskundige behandeling krijgen. Algemene informatie hierover staat op Rijksoverheid.nl

De WGBO gaat over de relatie tussen cliënt en zorgverlener

Een belangrijk begrip in de WGBO is ‘informed consent’. Zorgverleners mogen alleen handelen als zij toestemming hebben van de cliënt. De cliënt moet begrijpen waarvoor hij toestemming geeft: hij moet goed geïnformeerd zijn.

Vanaf welk moment geldt de WGBO?

De WGBO geldt zodra er een behandelingsovereenkomst is tussen een zorgverlener en een cliënt.

In de langdurige zorg (bijvoorbeeld GGZ-instellingen, verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg) is dat moment niet altijd heel duidelijk. Een vuistregel is dat de behandelingsovereenkomst tot stand komt zodra er een intake is geweest. Ook als de cliënt op een wachtlijst komt te staan.

Welke rechten heeft de cliënt volgens de WGBO?

Volgens de WGBO hebben cliënten recht op:

  • begrijpelijke informatie over hun gezondheid
  • toestemming geven voor een behandeling en bijbehorende zorg (zoals verpleging, verzorging en nazorg)
  • inzage in het medisch dossier
  • privacy en geheimhouding van medische gegevens
  • vrije artsenkeuze
  • vertegenwoordiging bij wilsonbekwaamheid

Welke plichten heeft u als cliënt?

U moet uw zorgverlener goed, eerlijk en volledig vertellen wat uw situatie is. Met de juiste informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij betere zorg verlenen.

Wabpvz
Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg m.i.v. 1 juli 2020. Patiënt heeft recht op een afschrift van de logging gegevens waarin opgenomen wie bepaalde info via het EPD beschikbaar heeft gesteld en op welke datum en wie bepaalde info heeft gezien of opgevraagd en op welke datum

Medisch dossier
Zorgverleners, leggen de medische gegevens van hun patiënten vast in een medisch dossier. De rechten van patiënten en plichten van zorgverleners daarbij zijn wettelijk vastgelegd.

Dossierplicht
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een medisch dossier bij te houden.

Beveiliging
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) schrijft voor dat zorgverleners hun gegevens goed beveiligen. Zij moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot het dossier van een patiënt.

Bewaartermijn
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. In die wet is bepaald dat de zorgverlener het medisch dossiers in principe twintig jaar moet bewaren. Maar ook de AVG en andere specifieke wetten kunnen van toepassing zijn om te bepalen hoe lang een zorgverlener een medisch dossier moet bewaren.

Rechten van patiënten
De rechten van patiënten bij hun medisch dossier staan opgenomen in zowel de WGBO, de AVG als in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz).
Patiënten hebben het recht hun medisch dossier in te zien en om correctie, aanvulling of vernietiging van hun dossier te vragen. Ook kunnen zij vragen hun gegevens over te dragen (recht op dataportabiliteit).